Systematiskt kvalitetsarbete KFUMs fritidsgård

VARFÖR
God kvalité i öppen verksamhet är svårdefinierat men kan enkelt sammanfattas ” att veta vad man gör och varför”. Att veta vad man gör och varför kan låta enkelt men förutsätter att man dels har formulerat sina mål och har en sådan kompetens i personalgruppen så att verksamheten och ingående aktiviteter formas på ett sådant sätt att målen kan uppnås. God kvalité i verksamheten är också om verksamheten och dess utbud svarar mot brukarnas behov.

Genom systematiskt kvalitetsarbete vill vi på olika sätt se om vi uppnår våra mål, se hur besökarna upplever verksamheten och hålla frågan om god kvalité ständigt aktuell samt se till att verksamheten svarar mot brukarnas (besökarnas) behov
I vårt kvalitetsarbete ingår fyra delar; enkät, processanalys, daglig reflektion samt besöksstatistik.

DAGLIG REFLEKTION av kvällens personal.
”Har du gjort mål idag?” för att undersöka måluppfyllelse.
De dagliga reflektionerna tas upp på gårdens personalmöte 1 gång/vecka,

PROCESSANALYS vid alla större aktiviteter.
(Planering, riskanalys och måluppfyllelse/utvärdering)

ENKÄT en gång per år, första veckan i februari
Enkät ska genomföras i den direkta verksamheten men ska också skickats till de ungdomar som köpt gårdskort men inte längre är aktiva för att se varför man lämnat verksamheten. Enkätsvaren sammanställs av ansvariga föreståndare och presenteras för per¬sonalgruppen för analys och åtgärder. Personalens synpunkter och åtgärdsförslag presenteras för styrelsen. Därefter görs en återkoppling till informanterna på ett te-mys och ungdomarnas synpunkter beaktas i det vidare arbetet.  (”Te-mys” är en regelbunden aktivitet som genomförs varje vecka där gårdens besökare samlas för att under lugna former prata och diskutera för dagen viktiga frågor. Gruppen är inte statisk utan varierar i såväl omfång som deltagare).

BESÖKSSTATISTIK för att se besöksantal, kön, ålder etc.
Sammanställs i form av diagram i slutet på varje termin för vidare analys

På detta enkla sätt vill vi se om fritidsgården och dess verksamhet svarar mot våra mål, brukarnas behov och uppdragsgivarens (kommunens) önskemål.

KFUM:s fritidsgård

KFUM:s fritidsgård utgår från KFUM Sveriges målsättning, Barnkonventio¬nen och folkhälsomålen vilka legat till grund för utformningen av fritidsgårdens verksamhet. I gårdens marknadsföring beskrivs verksamheten snarare än målen T.ex.
”Det viktigaste i verksamheten är dialogen och ”mötet”. Hos oss ska alla bli be¬kräf¬tade, känna sig trygga, känna gemenskap och tilltro till sig själva och till oss. Vi arbetar alltid tillsammans med besökarna för att hitta bra lösningar.”

Genomgående för KFUM verksamheter över världen är att man utifrån den sociala kontext man är verksam i väljer den verksamhetsform som bäst leder till organisationens mål att alla unga ska nå sin fulla potential. För Sveriges del har det sedan starten 1854 inneburit att man vid olika perioder i samhällsutvecklingen bedrivit olika typer av verksamhet Verksamheten är alltså en metod att nå målet.

KFUM Kristinehamn har bedrivit fritidsgård sedan 1969. Fritidsgården besöks av unga från hela kommunen men huvuddelen av besökarna kommer från centrala delarna. Fritidsgården har öppet fem kvällar i veckan, tisdag – lördag, vilket kompletteras med gruppverksamhet med gården som bas. Dessutom har gården ibland öppet söndag eftermiddag.

KFUM:s fritidsgård vänder sig till unga i åldern 13-18 år med betoning på högstadiet. Huvuddelen av besökarna kommer från socioekonomiskt svaga grupper vilket har betydelse för fritidsgårdens verksamhetsutbud. I all verksamhet används samtalet som arbetsmetod.

Utgångspunkter för KFUM Kristinehamns fritidsgårds mål
KFUK-KFUM, eller som det idag heter KFUM Sverige, är en idéburen ungdomsorganisation som förutom i Sverige återfinns i hela världen under namnet YMCA. KFUM Sveriges mål¬sättning utgör också basen för fritidsgårdens målsättning. Fritidsgårdens arbete utgår också från organisationens gemensamma idé och värdegrund. KFUM Sveriges verksamhetsidé är också vår verksamhetsidé.

”Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla poten¬tial. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktu¬ella behov.”

Utifrån dessa styrdokument har KFUM Kristinehamn formulerat en verksamhetsbeskrivning för fritidsgården där ledorden är hälsa, delaktighet, ansvar och trygghet.

Vår symbol, triangeln, som står för BODY, MIND, SPIRIT är en symbol för vår övertygelse om att alla tre delar behövs för att vi människor ska utvecklas och må bra. Vår verksamhet vilar på principen om alla människors lika värde